Takaisin pääsivulle

Säännöt

Radion käyttö
Hallin käyttö
RC-mallilennokit Suomen Cup ja Avoin Pohjoismainen kilpailu
F3AI sisätaitolento
F4F Peanut Suomen Cup
Hyttynen

Tillbaka till huvudsidan

Regler

Radioregler
Regler gällande hallen
RC-skalamodeller Finska Cupen samt Öppen Nordisk tävling
F3AI inomhuskonstflyg
F4F Peanut Finska Cupen
Hyttynen


Radion käyttö

Radiolähettimen taajuus varataan ottamalla taajuustaulusta vastaava pinna ja kiinnittämällä se näkyvälle paikalle radiolähettimeen.

Ilman taajuuspinnaa olevan radion kytkeminen päälle on ehdottomasti kielletty


Radioregler

Frekvenser reserveras genom att man tar en frekvensklämma från frekvenstavlan och fäster den synligt på sändaren.

Det är förbjudet att slå på en sändare utan reserverad frekvens.


Hallin käyttö

Kilpailujen ja ohjelmanumeroiden välillä voi lennokkeja lennättää vapaasti hallissa. Kilpailijoilla ja ohjelmanumeroiden suorittajilla on etuoikeus ilmatilaan ja radiotaajuuteen silloin kun he suorittavat ohjelmaa.

Polttomoottoreiden käyttö hallissa on kielletty.


Regler gällande hallen

Mellan tävlingarna och det övriga programmet gäller fri flygning. Tävlande samt deltagare i det officiella programmet äger företräde till frekvenserna.

Det är förbjudet att använda förbränningsmotorer i hallen.


RC-mallilennokit
Suomen Cup ja Avoin Pohjoismainen kilpailu

FAI Aeromodelling Commission CIAMKilpailussa sovelletaan FAI:n lennokkikomitean CIAM:n provisionaalisia Indoor R/C Sport Scale -sääntöjä. Muilta osilta noudatetaan F4C-sääntöjä, ks. sc4-F4.05.pdf (645 kB). Kilpailijalla voi kuitenkin olla useita lennokkeja. Parhaan lennokin tulos huomioidaan tuloksissa.


RC-skalamodeller
Finska Cupen samt Öppen Nordisk tävling

FAI Aeromodelling Commission CIAMSkalatävlingen följer FAI modellflygkomittee CIAMs provisoriska Indoor R/C Sport Scale -reglerna. I övrigt tillämpas F4C-regler, se sc4-F4.05.pdf (645 kB). Dock kan en deltagare tävla med flera modeller. Den bästa modellen iakttagas på resultatlistan.

Lennokin vaatimukset:
CIAM Indoor R/C Sport Scale Suomen Cup
Sallitut voimalaitteet ovat sähkö-, CO2- ja paineilmamoottorit.
Maksimipaino lentokunnossa sisältäen energianlähteen 340 g. Maksimi siipikuormitus 18.3 g/dm². Ei paino- tai siipi­kuormitus­rajoituksia.
Tehdasvalmisteiset ARF- ja teamin rakentamat lennokit eivät ole sallittuja. Tavanomaisista rakennussarjoista rakennetut lennokit ovat sallittuja. ARF-pohjaisia lennokkeja voi käyttää.
Krav på modellflygplan:
CIAM Indoor R/C Sport Scale Finska Cupen
Tillåtna motorer är el-, CO2- och tryckluftmotorer.
Maksimivikt i flygskick inklusive energikällan är 340 g. Maximal vingbelastning är 18.3 g/dm². Inga vikt- eller ving­belastnings­begränsningar.
Industriella ARF- och teambyggda modeller är inte tillåtna. Modeller byggda från traditionella byggsatser är tillåtna. ARF-baserade modeller kan användas.
Staattinen arvostelu tehdään 3 m päästä.
 • Ulkolinjojen oikeellisuus max 40 p.
 • Työn laatu max 30 p.
 • Viimeistely, värit ja merkinnät max 30 p.

Lentosäännöt: Kilpailija lennättää lentosuorituksessaan yhdeksän (9) lentokuviota. Näistä 4 on pakollisia ja 5 valinnaista. Pakolliset kuviot ovat lähtö (takeoff), vaaka-8 (figure 8), ohilento (fly past), lasku (landing), lisäksi arvostellaan lennon realismi (realism of flight). Valinnaiset kuviot voivat olla mitä tahansa lentokuvioita tai esikuvalle tyypillisiä lentotehtäviä. Tehtävät arvostellaan pistein 0 – 10. Maksimipistemäärä voi olla 100 p.

Kilpailijan kokonaispistemäärä on pöytäarvostelun pisteet (max. 100 p) plus kahden lennon keskimääräiset pisteet (max 100 p).

Statisk bedömning utförs från 3 m avstånd.
 • Form noggrannhet max 40 p.
 • Hantverk max 30 p.
 • Finish, färger och beteckningar max 30 p.

Flygregler: Flygdelen indelas i nio (9) manövrar varav 4 är obligatoriska och 5 valfria. Obligatoriska manövrar är start (takeoff), horisontell 8:a (figure 8), förbiflygning (fly past) och landning (landing). Dessutom bedöms flygningens realism. Valfria manövrar får vara vilka som helst som är typiska för modellens förebild. Manövrarna poängsätts med 0-10 poäng. Max poäng för flygningen är 100 p.

Deltagarens total poäng är statiska poäng (max 100 p) plus medelvärde av två flygningars poäng (max 100 p).

Valinnaiset lentokuviot voivat olla mitä tahansa tunnettuja lentokuvioita. Esimerkkeinä: Valfria manövrar kan vara vilka som helst kända manövrar, som är typiska för modellens förebild. Till exempel:
Taxi, Straight Flight Out, Prosedure Turn, Straight Flight Back, Overshoot, Sideslip, Flight in rectangular Circuit, Flight in Triangular Circuit, Traffic Pattern Approach, Spin, Chandelle, Touch and Go, Inside Loop, Outside Loop, Immelman, Turn, Barrel Roll, Slow Roll, Snap Roll, Point RollSplit S, Cuban 8, Reverse Cuban 8, Inverted Flight, Spot Landing, Retract Landing Gear, Flaps, Bomb Drop, Any other prototypical maneuver or scale operation

Kilpailuluokat:
Osallistuja kilpailee Suomen Cupissa (FC) ja/tai Pohjoismaisessa kilpailussa (N) riippuen kansallisuudesta ja siitä täyttääkö lennokki yllämainitut CIAM-vaatimukset.

Tävlingsklasser:
Deltagaren tävlar i Finska Cupen (FC) och/eller i Nordiska tävlingen (N) beroende på nationalitet och om modellen fyller ovannämda CIAM-krav.
Kansallisuus
Nationalitet
Lennokki
Modellflygplan
Luokka
Klass
CIAM Indoor R/C Sport Scale FC + N
CIAM Indoor R/C Sport Scale N
"non-CIAM" FC

Palkinnot

Suomen Cup
1. palkinto: GWS 3D Tiger Moth
2. palkinto: Micro Cyclon F3AI moottori
3. palkinto: GWS EasyBug

Avoin Pohjoismainen Kilpailu
1. palkinto: GWS 3D Tiger Moth
2. palkinto: HET RC Outrunner 23 g moottori
3. palkinto: GWS EasyBug


Priser

Finska Cupen
1:a pris: GWS 3D Tiger Moth
2:a pris: Micro Cyclon F3AI motor
3:dje pris: GWS EasyBug

Öppen Nordisk Tävling
1:a pris: GWS 3D Tiger Moth
2:a pris: HET RC Outrunner 23 g moottori
3:dje pris: GWS EasyBug

Mallilennokkikilpailun sponsori Skalamodelltävlingen sponsoreras av
Printec Hobby
F3AI sisätaitolento

Lentoliikkeiden arvostelussa sovelletaan liikkeen vaikeusasteesta riippuvia K-kertoimia. Kilpailussa lennetään kaksi kierrosta ja niiden yhteenlaskettu pistemäärä huomioidaan.

Liikkeet:

 1. Lähtö
 2. Pystykäännös
 3. Vaakakierre
 4. Puolikas käänteinen kuubalainen kahdeksikko
 5. Selkälento
 6. Silmukka
 7. Lasku

Yksityiskohtaisemmat säännöt: F3AI_saannot.pdf

F3AI inomhuskonstflyg

Vid bedömningen av manövrarna anpassas multipliceringsfaktorer på basen av manöverns svårighetsgrad. Tävlingen genomförs i 2 omgångar och poängen från båda omgångarna räknas ihop.

Manövrar:

 1. Start
 2. Hammerhead
 3. Roll
 4. Omvänd halv kubansk åtta
 5. Inverterad flygning
 6. Looping
 7. Landning

Mera detaljerade finskspråkiga regler: F3AI_saannot.pdf


Palkinnot

1. palkinto: Harjaton moottori, säädin, servoja ym.
2. palkinto: Harjaton moottori, servoja ym.
3. palkinto: Servoja ym.


Priser

1:a pris: Borstlös motor, reglage, servon mm.
2:a pris: Borstlös motor, servon mm.
3:dje pris: Servon mm.

F3AI-taitolentokilpailun sponsori F3AI-konstlygtävlingen sponsoreras av
J.Kärkkäinen Oy
F4F Peanut
Suomen Cup

FAI Aeromodelling Commission CIAMPeanut on pieni vapaastilentävä kumimoottorilla varustettu mallilennokki. Koko on rajoitettu siten, että maksimi kärkiväli on 330 mm tai maksimi pituus 230 mm. Painolle tai rakenteelle ei ole rajoituksia, mutta rakennetapa vaikuttaa staattiseen arvosteluun.

Kilpailusijoitukseen vaikuttavat sekä lento, että staattinen arvostelu. Monimutkaisemmat lennokit voivat saada enemmän pisteitä staattisessa arvostelussa.

Kilpailu lennetään FAI-säännöillä, kilpailijakohtainen lennokeiden lukumäärärajoitus poislukien.

FAI säännöt sc4-F4.05.pdf (645 kB)

Palkinnot

Palkinnot ovat lennokin rakennustarvikepaketteja, jotka sisältävät lajitelman balsalevyjä ja -rimoja, hiilikuitutankoja ja -putkia, Modelspan-paperia, liimaa ja lakkaa.

1. palkinto: rakennustarvikepaketti, arvo 35 €
2. palkinto: rakennustarvikepaketti, arvo 25 €
3. palkinto: rakennustarvikepaketti, arvo 15 €

F4F Peanut
Finska Cupen

FAI Aeromodelling Commission CIAMPeanut är små gummimotordrivna, friflygande skalamodeller. Storleken är begränsad till 330 mm spännvidd eller en maximilängd om 230 mm. Inga begränsningar för vikt eller konstruktion, men byggnadssättet påverkar statiska bedömningen.

Den slutliga placeringen påverkas av både flygningen samt den statiska bedömningen. Mera komplicerade modeller får högre poäng i bedömningen.

Tävlingen genomförs enligt FAI-reglerna, dock är antalet modeller per deltagare ej begränsat.

FAI regler sc4-F4.05.pdf (645 kB)

Priser

Priserna består av materialpaket, som innehåller ett urval av balsaskivor och - ribbor, kolfiberstänger och -rör, Modellspan-papper, lim och lack.

1:a pris: materialpaket till ett värde av 35 €
2:a pris: materialpaket till ett värde av 25 €
3:dje pris: materialpaket till ett värde av 15 €

Peanut-kilpailun sponsori Peanut-tävlingen sponsoreras av
Kultasiivet
Hyttynen

Kilpaillaan alle 15-vuotiaiden sarjassa ja "15 ja yli"-sarjassa.

Voit tilata tai käydä ostamassa oman Hyttysen rakennussarjan SIL-Shopista, osoite: Malmin Lentoasema, 00700 Helsinki, puhelin 09-350 93 450.

Hyttynen

Tävlas i klasser "under 15 år" och "15 och mera"

Du kan beställa eller köpa din egen Hyttynen-byggsats från SIL-Shop, adress: Malms Flygfält, 00700 Helsingfors, tel. 09-350 93 450.


Säännöt
 • Lennokin tulee olla rakennettu Hyttynen-rakennussarjan mukana tulleiden piirustusten mukaan.
 • Lennokin voimanlähteenä tulee käyttää kumimoottoria, jonka paino on rajoittamaton.
 • Lennokin minimipaino (ilman kumimoottoria) 10 g
 • Lennokki on valmistettava rakennussarjan sisältämistä materiaaleista tai samanlaisista materiaaleista lukuunottamatta
  • potkuria, joka voi olla itse tehty. Suurin potkurin läpimitta 250 mm. Katso ohjeet potkurin valmistamiseksi. Potkuri voi olla myös muu teollisesti valmistettu muovipotkuri.
  • potkurinakselia laakereineen ja laakeripukkeineen
  • päällystysmateriaalia, joka on vapaa (ei kuitenkaan mikrofilmiä)
  • siiven- ja peräsimen kiinnitysmekanismeja
  • kumimoottoria
 • Kilpailussa lennätetään kuusi lentoa, joista kaksi parasta huomioidaan lopputuloksissa. Näiden lentojen yhteenlaskettu aika määrää sijoituksen.

Regler
 • Modellen skall vara byggd enligt ritningarna som följer med Hyttynen-byggsatsen
 •  
 • Som kraftkälla används en gummimotor, vars vikt är obegränsad.
 • Modellens minimivikt utan gummimotor är 10 g
 • Modellen ska vara byggd av materialer, som följer med byggsatsen, eller av likadana materialer, förutom:
  • propellern, som kan vara av egen tillverkning. Propellerns max. diameter är 250 mm. Här finns instruktioner (på finska) för propellertillverkning. Propellern får också vara någon annan industriellt tillverkad plastpropeller.
  • propelleraxeln med lager och lagebockar
  • klädseln, som är fri (dock ej microfilm)
  • vingens- och stabilisatorernas fastsättningsmekanismer
  • gummimotorn
 • I tävlingen flygs 6 omgångar. Av dom räknas dom 2 bästa ihop för slutresultatet. Längsta sammanräknade flygtid vinner.

Palkinnot

0-14 -vuotiaat
1. palkinto: GWS Pico J3F
2. palkinto: HVP-Modell Bede BD-4
3. palkinto: Guillow's Piper Cherokee

15-100 -vuotiaat
1. palkinto: GWS Funny Park
2. palkinto: GWS P-Stick-SG Slope Glider
3. palkinto: Guillow's Piper Super Cub 95


Priser

0-14 -åriga
1:a pris: GWS Pico J3F
2:a pris: HVP-Modell Bede BD-4
3:dje pris: Guillow's Piper Cherokee

15-100 -åriga
1:a pris: GWS Funny Park
2:a pris: GWS P-Stick-SG Slope Glider
3:dje pris: Guillow's Piper Super Cub 95

Hyttys-kilpailun sponsori Hyttynen-tävlingen sponsoreras av
SIL-Shop

28.1.2005 webmaster